Désfalva - Egy erdélyi kisfalu.
Désfalva helynévi adattára
 
Belterület
 
*****
Désfalva, a belterület térképe 3157x2368
*****

bevezető

belterület

külterület

nyelvjárás

a szócikk felépítése

rövidítések

adatközlők

vendégkönyv

Erdélyi Top 10 - web statisztika, látogatottság mérés

Állomás Államás, -ra (Á, 1) - A belterület északi határán épített vonatállomás

Désfalva - A vonatállomás

Állomás útja Államás utja, -'ra (U, 3) - A belterület legészakibb részén levő rövid, három-négy házat számláló utca. Északi határán található a vonatállomás.

Alsó Falu vége Also Falu vége, -'re (U, 27) - A Falu vége északi részén levő utca. Völgyben fekszik. A Grúj nevű határrész felé vezet. Más megnevezések: Also ut, Gruj utja.

Alsó út Also ut, -ra - L. Alsó Falu vége.

Alszeg ~, -be (U, 7) - A belterület északi részén végighúzódó kanyargós, széles utca.

Általános Iskola Iskala, - 'ba (É, 29) - A központtól délnyugatra, az Iskola utcában levő épület. A közoktatás célját szolgálja.

Antal Áron útja Antal Áron utja, -'ra (U, 23) - A belterület központi részét átszelő rövid utca. Az utca északi határán levő útkereszteződés révén összeköti a Nagy utcát az Iskola utcával, a Virág utcával, valamint a Hendér útjával. Egyik lakosa Antal Áron. Az utca keleti sarkában található a református templom. Az utca másik lakosa Molnár Miklós, ragadványneve Zsidri. Más megnevezések: Templam utja, Zsidri utja.

Baloghné útja Ballogné utja, - 'ra (Ú, 45) - Az út északi részén levő terület tulajdonosai a Balogh kisasszonyok. A Kertek megetti utcából kiinduló, dél felé tartó út. A Balogh-Hendér felé vezet. Más elnevezése: Hendér utja.

Berek útja Berek utja, -'ra (U, 12) - Pár évtizeddel ezelőtt e terület a külterülethez tartozott, ma kiépített utcája a falunak. A Fő útnak egyik része. Tulajdonosa Pataki István volt. L. Fő út.

Cigánysereg ~, -be (U, 5) - A belterület keleti határát képező hosszú, keskeny, helyenként elágazó falurész. Cigányok lakják.

Désfalva - A cigánysereg

Cigány-temető Cigány-temetö, -re (D, t, 46) - A belterület déli határát érintő domb. Ide temetik a cigányokat.

Falu vége Falu vége, - 're (Fr, 27) - A belterület keleti kiszögellésén elterülő falurész. Két utca tartozik e falurészhez: Alsó Falu vége és Felső Falu vége.

Felső Falu vége Felsö Falu vége, - 're (U, 27) - A belterület déli részén fekvő utca. (L. Falu vége)

Fő út Fö ut, -ra (U, '14) - A falu központját átszelő hosszú, széles, kövezett utca. Az utca egykori lakosa Pataki László, nagy földesúr. Más elnevezések: Lejáró, Pataki utja, Berek utja, Haranglábi utca (csak a déli része).

Gázház Gázház, -ná, -haz, -to (É, 26) - A központtól délkeletre a Soós dombja, a Falu vége f elé vezető út, valamint a Virág utca találkozásánál épített gázközpont.

Gázháznál Gázházná, -haz, -to (T, 26) -A Gázházat körülvevő tér. Itt található egy kút, ahová itatni járnak a falu lakosai. Más elnevezése: Utca kútná.

Grúj útja Gruj utja, - 'ra - L. Alsó Falu vége.

Haranglábi utca Haranglábi utca, - 'ra (U, 35) - A Nagy utca déli része. Ez az utca vezet a legközelebbi falu, Harangláb felé. A Fő út nyugati része.

Hendér-híd Hendér-hid, -ra (H, 42) - A Hendér útja északi felében levő híd.

Hendér útja Hendér utja, - 'ra - L. Baloghné útja.

Hendér útja (2) Hendér utja, -'ra (U, 44) - A központtól nyugatra fekvő rövid, kissé széles utca. A Hendérbe, valamint a Kertek mögé vezet.

Hudica ~, -'ra (U, 11) - A Nagy utcából északnyugat felé induló utca. A Kis-Küküllőhöz vezet. A hudica a helyi román nyelvjárásból származó kölcsönszó, eredeti hangalakja uliţă. Jelentése: 'rövid, keskeny utca'.16

Illés hídja Illés hidja, - 'ra - L. Iskola hídja.

Illés kapuja Illés kapuja, - 'ba (k, 30) - Az Iskola utca, Antal Áron útja, a Virág utca, valamint a Hendér útja kereszteződése révén kialakult tágasabb tér. Az egyik lakos neve: Illés István.

Iskola hídja Iskala hidja, - 'ra (H, 24) - Az Iskola utca keleti határát érintő kis patakon átvezető híd. E helyhez közel lakik Illés István, illetve közel lakott az egykori bíró. Más elnevezése: Vót biro hidja, Illés hidja.

Iskola utca Iskala utca, -'ra (U, 38) - Ebben az utcában található az Általános Iskola. Párhuzamos a tőle északra fekvő Nagy utcával. Egykori lakosa Keszegh Pál. Egy másik lakosának ragadványneve Paci. Más elnevezései: Keszegh utcája, Paci utja.

Kastély Kastéj, -ba - L. Orvosi Rendelő.

Pataki földesúr kastélya

Katinál Katiná, -haz, -to (É, 25) - A Virág utcába létesített üzlet. A tulajdonos édesanyjának neve Béres Katalin, beceneve: Kati.

Kertek megett ~ -megett, ~ -megi, ~ -megül (U, 43) - A Hendér patakja által megszakított falurész nyugati fele. A Virág utca számos lakosának a kertje ide nyúlik.

Kertek megett ~ -megett, ~ -megi, ~ -megül (U, 43) - A Hendér patakja által megszakított falurész keleti része. Rövid utca, dombos helyen fekszik. A Falu vége felé vezető út néhány lakosának ide nyúlik a kertje. Más elnevezése: Posta utja.

Keszegh utcája Keszeg utcája, - 'ba - L. Iskola utca.

Kicsi-templom Kicsi-templam, -ba (É, 20) - A központtól délnyugatra, a Nagy utcába épített templom. Református istentiszteletek helye. Más neve: Református-templam,  Templam.

A református templom

Kicsi utca hídja Kicsi utca hidja, -'ra (H, 9) - A Kicsi utca és az Al-szeg találkozási pontjában, a Patakon keresztül épített cementhíd.

Kicsi utca ~, -'ra (U, 8) - A központtól északra fekvő, a Kis-Küküllő folyásával párhuzamos, rövid, keskeny utca. Más elnevezései: Kis utca, Zsák utca.

Kis utca ~, -'ra - L. Kicsi utca.

Kocsma ~, -'ba (É, 15) - A központban található épülettömb egyik része. Szeszes ital árusítására szolgál.

Kollektív útja Kolektiv utja, - 'ra (U, 2) - A belterület északi csücskében végighúzódó, gödrös, helyenként kövezett út. A nyugati végében levő épületben a kollektív elöljárósága székelt. Régen itt volt a malom. Más elnevezések: Malam utca, Malamná.

Kultúrotthon Kultur, -ba (É, 22) - A falu központjában emelt épület. A falu lakosainak művelődését, közösséggé formálását célzó rendezvények helye.

Küküllő-híd Küküllö-hid, -ra (H, 6) - A Kis-Küküllő belterületi folyását átszelő híd.

A Kis-Küküllő régi hídja  A Kis-Küküllő új hídja

Lejáró Lejáro, -ba - 1823: le járóba.17 - L. Fő út.

Liviánál Liviáná, -haz, -to (É, 40) - A Falu vége nyugati részén létesített üzlet. Tulajdonosa: Popa Livia.

Malom Malam, -ba (É, 4) - A belterület északi felében levő épület. Ide jártak régen őrölni a falu lakosai.

Malomnál Malamná, -haz, -to - L. Kollektív útja.

Malom utca Malam utca, - 'ba - L. Kollektív útja.

Nagy úr hídja Nagy ur hidja, - 'ra (H, 36) - A Nagy úr utcájának északi felében épített híd.

Nagy úrnál Nagy urná, -haz, -to (U, 36) - A belterület nyugati részében levő rövid, szűkebb utca. Összeköti a Nagy utcát az Iskola utcával. Egykori lakosa Nagy István, cipész. Más elnevezése: Nagy ur utcája.

Nagy úr utcája Nagy ur utcája, - 'ba - L. Nagy úrnál.

Nagy utca ~, -'ra - L. út.

Orvosi Rendelő Rendelö, -be (É, 17) - A belterület központjába épített kastély. A rendszerváltás után itt kapott helyet az Orvosi Rendelő. Az épületben található a kinevezett helyi orvos lakása is. Egykori tulajdonosa Pataki László, nagy földesúr. Más elnevezése: Kastéj.

Óvoda Ovoda, -'ba (É, 21) - A belterület központjában épült. A közoktatás célját szolgálja (3-6 éves gyerekek számára).

Paci kútja Paci kutja, - 'ra (K, 37) - Az Iskola utcába épített kút. A kút melletti lakóház tulajdonosa Bódi István, ragadványneve: Paci.

A Paci kútja

Paci útja Paci utja, - 'ra - L. Iskola utca.

Patak ~, -ra (p, 13) - A Suska patakjának, a Puláki hídjától a Kis-Küküllőig tartó része. Átfolyik az A l-szegen.

Pataki útja Pataki utja, -'ra - L. Fő út.

Posta útja Posta utja, - 'ra - L. Kertek megett.

Puláki hídja Puláki hidja, - 'ra (H, 18) - A Nagy utca keleti határán, a Patakon átvezető híd. E híd mellett lakott Fodor Sándor. Ragadványneve: Puláki.

Református-temető Református temető, -re - L. Temető.

Református-templom Református-templam, -ba - L. Kicsi-templom.

Román-cinterem ~, -be (Do, t, 47) - 1668/XVIII sz. eleje: Az Czinterem mellet az földek lábyán.18 - A belterület keleti részébe nyúló domboldal. Régen ide temették a román nemzetiségű halottakat.

Román-templom Román-templam, -ba (É, 41) - A belterület délkeleti részén épített ortodox templom.

Désfalva - Román templom

Román-templomnál Román-templamná, -haz, -to (U, 41) -A belterület délkeleti részén levő utca. Itt található az ortodox templom. Más elnevezése: Román-templam útja.

Román-templom útja Román-templam utja, - 'ra -L. Román-templomnál.

Rupa ~, -'ba (Fr, 10) - A belterület északi határán, közvetlenül a Kis-Küküllő folyása mellett elterülő falurész, ahol egy szakadék található. Az egyik lakos szerint a név a román ruptura szóból származik, amelynek jelentése: 'szakadék'.

Sofron hídja Sofron hidja, -'ra (H, 34) - Az Alsó Falu vége és a Felső Falu vége találkozásánál épített híd. A híd melletti telek egykori tulajdonosa Tăbărean Şofron volt.

Soós dombja Sos dambja, -'ra (D, U, 19) - A falu központjától keletre fekvő rövid, dombra vezető zsákutca. Lakosai közé tartozik a Soós család is.

Suska hídja Suska hidja, - 'ra (H, 32) - A Virág utca keleti határán épített híd a Suska patakján keresztül. A híd melletti terület tulajdonosa Şuşca Gheorghe.

Suska patakja ~, -'ra (p, 39) - A Şuşca Gheorghe háza mellett elfolyó patak. Átszeli a falu belterületét, és beomlik a Kis-Küküllőbe.

Temető Temetö, -be (D, t, 48) - A belterület déli részén fekvő domb. Régen északi részébe temették a reformátusokat, déli részébe pedig az unitáriusokat. E két résznek külön elnevezése is volt: Református-temető, Unitárius-temető.

A désfalvi temető

Templom Templam, -ba- L. Kicsi-templom.

Templom útja Templam utja, - 'ra - L. Antal Áron útja.

Unitárius-templom Unitárus-templam, -ba (É, 28) - A központtól délnyugatra fekvő, dombos helyre épített templom. Unitárius istentiszteletek helye.

Az unitárius templom

Utca-kút ~, -ra - L. Utca kútja.

Utca kútja Utca kutja, -'ra (K, 33) - A belterület központi részétől délkeletre, a Virág utca, a Soós dombja és a Falu vége kereszteződésénél épített kút. Az említett utcák lakói ide járnak teheneket, lovakat itatni.

Utca kútja

Utca kútnál Utca kutná, ~ -haz, ~ -to - L. Gázháznál.

Unitárius-temető Unitárius-temetö, -re - L. Temető.

Üzlet ~, -be (É, 16) - A központban levő élelmiszerüzlet. Államilag támogatott.

Virág utca Virág utca, - 'ra (U, 31) - A központtól délre fekvő utca. Párhuzamosan halad a Nagy utcával. Pár ezelőtt ez volt a falu legcsendesebb, legbiztonságosabb utcája.

Volt bíró hídja Vót biro hidja, - 'ra - L. Iskola hídja.

Zsák utca ~, -'ba - L. Kicsi utca.

Zsidri útja Zsidri utja, -'ra - L. Antal Áron útja.

 

Szakirodalom:

16 Dicţionar român-maghiar. vol 1., 1964, Editura Academică, 528. p.

17 Szabó T. Attila (szerk.): Erdélyi magyar szótörténeti tár, 7. köt., Bukarest, 1995, Kriterion Kiadó, 965.p..

18 Szabó T. Attila (szerk.): Erdélyi magyar szótörténeti tár, 1. köt., Bukarest, 1976, Kriterion Kiadó, 1192. p.

 
 

Szilágyi Anna Rózsika,
magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő
Désfalva, 2004

 
*****
 
Désfalva - Egy erdélyi kisfalu
szülőfalum szokásai | fonóházi népszokások | óévbúcsúztató | újévi köszöntők | nyelvjárás | vendégkönyv
 
This site was last updated 2010-02-01 by misi